Zwrot VAT w terminie 25 dni – kiedy przysługuje?

Generalnie zwrot VAT przysługuje w terminie 60 dni. 

Termin może ulec skróceniu do 25 dni, jeśli podatnik spełni warunki wskazane w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT. 

Urząd skarbowy jest zobowiązany dokonać zwrotu VAT, gdy zostaną spełnione następujące warunki:

1) kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej wynikają z:

a) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w SKOK, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym,

b) faktur, innych niż wymienione powyżej, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15.000 zł,

c) dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji urzędu celnego z tytułu importu towarów i zostały przez podatnika zapłacone,

d) importu towarów rozliczanego w deklaracji podatkowej, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,

2) kwota podatku VAT z przeniesienia, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3.000 zł,

3) podatnik złoży w urzędzie skarbowym, nie później niż w dniu złożenia deklaracji, potwierdzenie zapłaty należności, o których mowa w pkt a),

4) podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny oraz składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT.

Źródło: gofin.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *